Search form

Luk ma Peba 10:8

8Ɨ ra wɨn yɨpayɨpa taun nata b'ɨtgarenindam dɨde wen simesime tamnenanj, wɨn owou nena teyenindam nanggamog im ra wanɨm wɨp ke taramkauranj.