Search form

Luk ma Peba 11:13

13Sɨ onggɨt paemb nangga ma jɨ rada wɨn negɨrjog mɨle rɨga im, ajɨ wɨn wumɨr im wekenyɨt rɨdede e wa b'ɨgawar wa ogonam b'ogɨl gasa. Sɨ Abu yete re yɨbɨm pumb tungg wa, Ton re ma ɨja e ɨt re wɨn re dɨde, ajɨ Ton opima ɨmɨnjogjog Yɨnayɨna Wɨngawɨnga towanɨm takainy yepim re Tin yerkenyi.”