Search form

Luk ma Peba 11:14

Yesu dɨde Beeljebul

(Mat 12:22-30, 43-45; Mak 3:20-27)

14Ɨ Yesu yewaikitonj negɨr wɨngawɨnga yet re yɨpa rɨgand yɨt kesa yomnɨkenenonj. Sɨ re onggɨtyam negɨr wɨngawɨnga opendonj, ɨtemb yɨt kesa rɨga kea yɨt apureninonj. Seg ket rɨga bobo kea kɨd kesa aento.