Search form

Luk ma Peba 11:15

15Ajɨ towa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga endento da, “Ton negɨr wɨngawɨnga eaukeniny re negɨr wɨngawɨnga waina mopyam Beeljebulɨmna danda kaim.”