Search form

Luk ma Peba 11:16

16Ɨ nɨnda rɨgap odede erkena kɨma Yesund yotonkeno da, “Man yɨpa kɨd kesa kɨma danda wɨko omnɨket rɨnte ra pumb tungg ke ik. Sɨ ɨngkaimemb sɨn Men gar ke motkasu.”