Search form

Luk ma Peba 11:17

17Ajɨ re Yesu towaina nonyɨk b'amdena wumɨr awonj, Ton ket ten amninonj da, “Ra yɨpa kantrind rɨga towalenggyam b'itpouranj gangga b'akalendam, ɨtemb kantri ɨta negɨr tainy. Ɨ kwa ra b'ubɨgawar wɨngɨrɨnd rɨga towalenggyam b'itpouranj, onggɨt b'ubɨgawar waina wɨmena re ɨta negɨr tawɨk.