Search form

Luk ma Peba 11:18

18Ɨ ra Satanamna kantrind, Satana Ti wɨrand negɨr wɨngawɨnga teaukeniny, ɨ towalenggyam b'itpouranj gangga b'akalendam, sɨ rɨngma, rɨrɨr e ɨtemb tina kantri tonyis? Kon nindenyɨn onggɨtyam yɨt, mop nokɨp wɨn endenindam da Kon negɨr wɨngawɨnga eaukeninyɨn re Beeljebulɨmna danda kena.