Search form

Luk ma Peba 11:19

19Sɨ wɨn apurenindam da Kon Beeljebulɨmna danda kena negɨr wɨngawɨnga eaukeninyɨn, sɨ daka waina b'ɨgawar wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga, ton yaina danda kaim eaukenenanj? Godɨmna danda kaim. Sɨ onggɨt mop paimemb ton ket taukanj ra wanɨm b'ɨsagɨka rɨga im onggɨtyam waina negɨr opurena gatab.