Search form

Luk ma Peba 11:2

2Sɨ Yesu ten yɨt etainonj da, “Ra wɨn yɨr topmisindam, odede tendenindam da,

‘Abu! Moina nyɨ b'ogla yɨnam rain.

Ɨ Moina wɨp omnenapu pumb tungg b'ogla rinɨk onggɨt gowukoi wa.