Search form

Luk ma Peba 11:22

22Ajɨ ra yɨpa ukoijog danda rɨga ik dɨde onggɨt danda rɨgand gou wa omɨny, tina geja gasa ɨsamburiny rɨngkae re ton b'uwoga yikeny. Ngɨrpu ton onggɨt rɨgamna gasa komkesa b'asos tuweny ti rɨgawar kɨma.