Search form

Luk ma Peba 11:24

24“Ɨ ra negɨr wɨngawɨnga topenj yɨpa rɨgam pɨlke, ton ket b'ugumarena ikeny nyɨ kesa pɨpmet nata dɨde oraka iyeny wɨram wɨmenam pɨpmet, ajɨ makwa ɨta odar. Sɨ ton ket indeny da, ‘Kon kwa ama tɨtenjɨn koina met wa rɨna re kon yɨraren.’