Search form

Luk ma Peba 11:27

27Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt opurenand yɨbnonj, rɨga bobo wɨngɨr ke yɨpa kongga ara wikenonj da, “God ma b'ogɨl onggɨt komɨm pɨlɨnd yet re Men komɨnd mowamonj dɨde rɨnggɨt ngompiya re Men ngom mokonda.”