Search form

Luk ma Peba 11:29

Rɨgaina B'arkita Kɨd kesa kɨma Danda Wɨko gatab

(Mat 12:38-42)

29Ɨ re rɨga bobo b'aikɨndento, Yesu yindonj da, “Rɨga yepim re yu negɨrjog mɨlend wekeny onggɨt gowukoyɨnd, re negɨrjog mɨle rɨga im, ton Ken nɨgekenyi kɨd kesa kɨma danda wɨko omnɨkam, ajɨ Kon kɨd kesa kɨma danda wɨko wa takainyɨn ra ɨna nena e rɨna re Yonam pɨlɨnd aukonj.