Search form

Luk ma Peba 11:30

30Mop nokɨp onggɨtyam kɨd kesa kɨma danda wɨko rɨna re Yonam pɨlɨnd aukonj re yɨpa mal na awonj Ninebe rɨga wa pɨlwa, sɨ Rɨgamna B'ɨga Toda kwa odede yɨpa wɨp mal emb tainy towanɨm yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd.