Search form

Luk ma Peba 11:31

31Ɨ ra b'ɨsagɨka wɨn ik dem, bargubo gatab ke kwin ɨta yɨpand gɨlgɨl towɨnyis dem onggɨt rɨga kɨma yepim re yu wekenyɨt onggɨt gowukoyɨnd, ɨ ton ɨta yɨr ungata rɨga tainy dem wanɨm negɨr ma b'ɨsagɨka okatam. Mop nokɨp naskand ton tikonj re ma wuswus kantri kena Solomonɨmna b'ogɨl multekɨp ke yɨtkak utkundam, ajɨ ɨta yete yɨbɨm dɨkɨnd, Ton re ma sobijog b'ogɨl multekɨp kɨma e Solomonɨm pɨlke, ajɨ wɨn makaima Tina b'ogɨl multekɨp ke yɨtkak singi eyenindam utkundam.