Search form

Luk ma Peba 11:32

32Ɨ kwa Ninebe rɨga re kea Yonamna pɨtapɨta omnenyi God ma yɨtkak yutkundeno, ɨ ɨngkenaemb ket negɨr mɨlem pɨlke gar b'engento Godɨm pɨlwa. Ajɨ ɨta dɨkɨnd ukoijog rɨga yɨbɨm, sɨ Ton re ma odede ukoi rɨga e ɨt re Yona re dɨde. Ajɨ rɨga yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd, ton ma opima Tina yɨt utkundenanj dɨde negɨr mɨlem pɨlke gar b'engkɨranj Godɨm pɨlwa. Sɨ onggɨt paimemb Ninebe rɨga opima towɨnkanj dem Godɨmna b'ɨsagɨkapu pɨpmetɨnd yɨpand ton kɨma yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd, dɨde ket onggɨt Ninebe rɨgaina b'ogɨl mɨlep ten negɨr ma b'ɨsagɨkand taramitenanj dem.