Search form

Luk ma Peba 11:33

Jɨwɨm pɨlɨnd Ngaya

(Mat 5:15; 6:22-23)

33“Makwa yɨpa rɨgat ɨta lampa so omɨny kopakak ke utwangkam o mɨnda dar ke ɨkangɨndam. Ajɨ ton lampa so omɨny ra uwonyitapu ororɨnd oramita ma, nokɨm da ɨdenat ngaya yɨr ongi yepiya ra rɨga met wɨngɨr wa b'ɨtgarenanj.