Search form

Luk ma Peba 11:34

34Ɨ waina yɨrkɨp re waina jɨwɨm lampa e. Sɨ rada waina yɨrkɨp b'ogɨljog im, waina kupkakupka jɨ ra ngaya pɨta nasim tekeny. Ajɨ rada waina yɨrkɨp negɨrjog im, sɨ waina jɨ ra sɨbɨb ke ɨkangɨndi im tekeny.