Search form

Luk ma Peba 11:35-36

35-36Sɨ onggɨt paemb rada moina kupka jɨ ngaya nate yɨbɨm, dɨde makwa yɨpa kɨpear sɨbɨb ke ɨkangɨndi e yɨbɨm, sɨ kupkakupka jɨ re ngaya pɨta nate yɨbɨm, odede ɨt re rɨngma ra lampa ngayat men mɨtnyomareny.”

God ma Sake Parisai Rɨga dɨde Gog Wɨko Rɨga wa pɨlɨnd

(Mat 23:1-36; Mak 12:38-40; Luk 20:45-47)

37Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt apureninonj, yɨpa Parisai rɨgat Tin yɨngaukonj ton kɨma diyam awowɨm. Seg Yesu tina met wa b'ɨgaronj dɨde ket omitonj diyamɨm.