Search form

Luk ma Peba 11:37

God ma Sake Parisai Rɨga dɨde Gog Wɨko Rɨga wa pɨlɨnd

(Mat 23:1-36; Mak 12:38-40; Luk 20:45-47)

37Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt apureninonj, yɨpa Parisai rɨgat Tin yɨngaukonj ton kɨma diyam awowɨm. Seg Yesu tina met wa b'ɨgaronj dɨde ket omitonj diyamɨm.