Search form

Luk ma Peba 11:39

39Ɨ Yonggyam tin yomnonj da, “Yu wɨn Parisai rɨga re kapo dɨde pleto b'obogɨl im ɨseka eyenindam waina mɨle rɨrɨrɨnd, ajɨ wɨngɨr ke re wɨn nonygor mɨle dɨde negɨrjog mɨle ke yɨndangɨr im wekenyɨt.