Search form

Luk ma Peba 11:4

4Ɨ sɨn komkesa rɨga wa negɨr mɨle awɨr amnɨkaenindam yepim re sowa pɨlɨnd negɨr mɨle amnɨkenenanj,

sɨ onggɨt paemb Man sowaina negɨr mɨle awɨr omnɨka teyeninyɨt.

Ɨ Man goro sɨn wɨp niyinɨm negɨr ma b'atonkena wa!’”