Search form

Luk ma Peba 11:40

40Wɨn wumɨr kesa korɨrkorɨr rɨga! Godɨt gɨm ke yɨr ongong gasa atobarkinonj, sɨ rɨngma, ma Tonɨt kwa atobarkinonj wɨngɨr ke yɨr ongi kesa gasa?