Search form

Luk ma Peba 11:41

41Ajɨ wɨn kear gasa na agoninam gasa kesa rɨga wa rɨnsim re wekeny waina kapo dɨde pleto borand, sɨ ɨngkaimemb ket komkesa gasa wanɨm kɨlkesa tekeny.