Search form

Luk ma Peba 11:42

42Ajɨ God ma sake wɨn kɨma Parisai rɨga, mop nokɨp wɨn opima erngokenenindam kɨma ɨ sili ɨ dɨde b'engabenga wɨp b'eag, ɨ ket onggɨtyam sobijog gasa ten (10) ɨkalki wɨngɨrɨnd yɨpa tab Godɨnd wulpok yomnɨkenenya. Ajɨ wɨn yɨukenenya dɨmdɨm mɨle omnɨkam rɨga wa pɨlwa dɨde singi b'iyena mɨle omnɨkam Godɨm pɨlwa. Ajɨ wɨn b'ogla omnɨkenenya onggɨtyam mɨle, dɨde Godɨm yɨpa bobo wulpok omnɨka mɨle toda kwa b'ogla omnɨkenenya.