Search form

Luk ma Peba 11:44

44God ma sake wɨn kɨma, mop nokɨp wɨn re gopmet pɨla im rɨnsim re wɨgawɨga yɨr ongi kesa egurki wekeny, dɨde rɨgap nony kesa pɨs b'amdena wuweny onggɨt kumbɨnd. Sɨ ɨngkaimemb rɨga kɨl kɨma aukenenanj Godɨm wɨpɨnd.”