Search form

Luk ma Peba 11:45

45Ɨ gog yɨt wumɨrjog rɨga wɨngɨrɨnd yɨpat Yesund yomnonj da, “Ouyaena Rɨga! Re man onggɨtyam yɨt apureninyɨt, Man ma sobijog negɨr yɨt na sɨn nomninyɨt.”