Search form

Luk ma Peba 11:46

46Ajɨ Yesu ten esmonggainonj da, “Wɨn gog yɨt wumɨrjog rɨga! God ma sake wɨn kɨma, mop nokɨp wɨn gog yɨt kaim rɨga wa pɨlɨnd bebɨg angurka eyenindam, ajɨ wɨn walenggyam makwa ngai opima ekak aramitenenindam onggɨtyam gog yɨtɨmna bebɨg urowatenam.