Search form

Luk ma Peba 11:47

47God ma sake wɨn kɨma, mop nokɨp wɨn opima bageyam wa b'ogɨl gopmet arangkaenenindam, ajɨ ton re wa b'uwar waina uj ondrɨki im.