Search form

Luk ma Peba 11:48

48Sɨ wɨn kemb yɨr b'ungasindam, dɨde wa b'uwar waina omnɨki mɨle yɨpand wa b'uwar kɨma yɨmjatenya, mop nokɨp tonpiyamb ten naska uj andrɨkto, ajɨ wɨnpim kwa ket gopmet arangkaindam.