Search form

Luk ma Peba 11:49

49Sɨ onggɨt mop paemb God Tina multekɨp ke yindonj da, ‘Kon opima tetmɨkeninyɨn towa pɨlwa bageyam dɨde ɨtmɨkitijog rɨga, sɨ rɨgap opima onggɨtyam rɨga wɨngɨr ke nɨnda rɨga uj ondrɨka teyenindam dem, ɨ ket bebɨg dɨde b'ɨsadrena taramitenauranj dem.’