Search form

Luk ma Peba 11:5

5Ɨ Yesu ten amninonj da, “Rada wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgam ɨta ti yɨpa ti rɨga, ɨ ton yik onggɨt ti rɨgam met wa sɨdɨrɨnd, dɨde tin omɨny da, ‘Kor rɨga! Nowa sana nganja nokaine, yɨmta ke toko mɨra metendainɨn.