Search form

Luk ma Peba 11:51

51Sɨ naskajog kus yɨgmarkonj re Abelɨt, ɨ ɨngkenaemb ket rɨgap ma yɨpa kɨma bageyam na kus ɨgmarka teito, ngɨrpu kikitum kus yɨgmarkonj re Jakariyat yena re rɨgap yongando yɨna sɨ omnɨkapu kap dɨde yɨna pɨpmet ganggand yɨnamet wɨngɨrɨnd. Owɨ, Kon nitinjɨn da rɨga yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd re, tonsima onggɨtyam komkesa mɨle kokob takatenanj dem.