Search form

Luk ma Peba 11:52

52God ma sake wɨn kɨma, gog yɨt wumɨrjog rɨga, mop nokɨp wɨnpiya Godɨm gatab wumɨr ki yewaikitonda, sɨ wɨn walenggyam maka onggɨtyam wumɨr wa b'ɨgarkɨtondam, dɨde kwa da wɨnpiya ogoka eyentondam rɨga yepiya re onggɨt wumɨr wa b'ɨgaram wuwenonj.”