Search form

Luk ma Peba 11:53

53Ɨ re Yesu opendonj onggɨt met ke, Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde Parisai rɨgap ket Tin soro kɨma ɨwatɨnti yiyo dɨde ket Tin erkena yiyo jogjog gasa gatab Tin bebɨgɨnd oramitam.