Search form

Luk ma Peba 11:54

54Sɨ ton Yesumna opureni yɨtkak gatab mana yɨpya b'ɨtkiti wekenonj da ra Ton opulis nanggamog gog erbeka yɨt, sɨ ɨngkaim ket Tin yɨmɨnd okasi.