Search form

Luk ma Peba 11:7

7Ɨ ti rɨgat met wɨngɨr ke tin yɨsmonggawonj da, ‘Goro nɨtɨsakawɨm! Mora daka re kea ɨdoki e yɨbɨm, ɨ sɨn koina b'ɨgawar kɨma ke yɨpa nasim b'ɨkangɨndi yutungi wekenyɨn. Sɨ kon ma rɨrɨr e ket tutnyisɨn mor ogonam.’