Search form

Luk ma Peba 12:10

10Ɨ kwa yet ra Rɨgamna B'ɨgand negɨr yɨt ke omɨny, God ti onggɨtyam negɨr mɨle opima awɨr omnainy dem. Ajɨ yet ra Yɨnayɨna Wɨngawɨngand ɨsadreny, God makwa ɨta onggɨtyam negɨr mɨle awɨr omnau dem.