Search form

Luk ma Peba 12:11

11Ɨ ra rɨgap wen kot omnɨkam teyenanj Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met wa ɨ wɨp iyoi rɨga wa wɨp wa ɨ dɨde ukoi nyɨ rɨga wa wɨp wa, wɨn goro nony bebɨg taininam, rɨdede o nangga yɨtkak kaim b'ɨtɨrmekindam, o nangga yɨtkak im tapurenindam.