Search form

Luk ma Peba 12:13

Jogjog Gasa kɨma Korɨrkorɨr Rɨga ma Tendam Yɨt

13Ɨ rɨga bobo wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat Yesund yomnonj da, “Ouyaena Rɨga-wɨi! Kon singi en Man kor nanyɨnd ingaet da ton sowa b'uɨmna owabɨndeni gasa kon kɨma b'obogɨl takalenjiny.”