Search form

Luk ma Peba 12:15

15Ɨ Yesu ket rɨga amninonj da, “Wɨn yɨr kɨma tekenyɨt, sɨ wɨn b'ogla walenggyam yɨr b'ɨtɨpkindam komkesa b'engabenga wɨp nonygor mɨle wa pɨlke! Mop nokɨp rɨgamna yɨrkokar re ma ɨndama b'inkiti yɨbɨm tina okati jogjog gasa wa pɨlɨnd.”