Search form

Luk ma Peba 12:22

Goro Nony Bebɨg Gɨm ke Gasa gatabɨm

(Mat 6:25-34; 6:19-21)

22Seg Yesu ket Tina b'auyaena rɨga amninonj da, “Sɨ onggɨt paemb Kon wen tamninyɨn da goro wɨn odede nony kubɨr taininam da nangga owou im tawenenindam yɨrkokar wɨmenam, ɨ kwa nanggamog kobɨrgɨm im b'itkokenenindam waina jɨwɨnd.