Search form

Luk ma Peba 12:26

26Sɨ onggɨt paemb wɨn ma rɨrɨr e walenggyam omnɨkam odede sobijogjog gasa. Sɨ nangga paim daka wɨn nony kubɨr aenindam nɨnda gasa gatab?