Search form

Luk ma Peba 12:27

27Wɨn b'ogla b'obogɨl temtem gatab nony menamena amnɨkinam rɨja im ton b'obogɨl ɨkaeneni owɨnkenenanj. Sɨ ton ma opima kobɨrgɨm omnɨkam tin kai eraskenenanj, ɨ dɨde kwa ton ma opima kobɨrgɨm omnɨka eyenenanj. Ajɨ Kon wen wumɨr tamninyɨn da king Solomon kea tina komkesa b'ogɨl ɨnyomarena kɨma b'ajga yikenonj, ajɨ tina b'ajga re makwa yɨpa rɨrɨrkɨp awonj yɨpa odede temtem re dɨde.