Search form

Luk ma Peba 12:28

28Sɨ rada Godsim odede tɨbam tɨb ejga eyeniny rɨnsim re yapɨnd yu yilo wekeny ajɨ mep uj taukanj wul wa b'ɨskokam. Sɨ rɨngma, rɨdede wɨp e ket God wen b'obogɨljog ejga teyeniny? Sɨ wɨn goro sobijog gar ke utkundand tekenɨm! Ton opima wen b'obogɨljog ejga teyeniny.