Search form

Luk ma Peba 12:29

29Sɨ wɨn goro odede gasa oraka teyeninam, opi re da nangga im wɨn tawindam o nangga im wɨn tanaikindam. Ɨ dɨde kwa wɨn goro nony kubɨr taininam onggɨtyam gasa gatab!