Search form

Luk ma Peba 12:3

3Nangga na re wɨn wɨgawɨga apurentondam sɨbɨbɨnd, opima bibɨrtɨkɨnd rɨgap pɨtakɨpɨnd tutkundenanj dem. Ɨ nangga na re wɨn tu muma ke yɨpya borand usenentondam wɨgawɨga pɨpmetɨnd, opima pɨtapɨta tamneniny dem rɨga bajbajɨnd.