Search form

Luk ma Peba 12:30

30Mop nokɨp gowukoi gar ke utkunda kesa rɨgap ɨnsimemb komkesa gasa oraka eyenanj, ajɨ wa B'u God wumɨr e da wɨn b'ogla onggɨtyam gasa tengaenenindam gowukoi wɨmenam.