Search form

Luk ma Peba 12:31

31Ajɨ wɨn b'ogla God ma pumb tungg oraka yiyena. Sɨ God ket wa tagoniny ra ma pumb tungg nena e ajɨ daka kwa opima odede komkesa gasa tagoniny.