Search form

Luk ma Peba 12:33

33Sɨ wɨn asoginam wainajog gasa dɨde ket kear omnam agoninam ingaena gasa kesa rɨga wa. Sɨ ɨngkaimemb wɨn wanɨm pauso tamnɨkindam rɨnsim ra maka kep taukenenanj. Sɨ onggɨtyam re God ma pumb tunggɨnd ongapi b'ogɨljog gasa im rɨnsim ra wanɨm dadal tekeneny. Ɨ demb de pumb tungg wa awɨr im yurowamam rɨga wuweny gasa imdam, ɨ dɨde kwa awɨr im bebɨrɨp gasa negɨr amnɨkenenanj.